TAFSIR SUNNI: SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

Muh. Khumaidi Ali, Aisyah Arsyad

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  definisi tafsir mazhab, untuk mengetahui sejarah perkembangan tafsir mazhab Sunni, Untuk Mengetahui ontoh penafsiran tafsir mazhab Sunni. Hasil Penelitian Menunjukkan Tafsir mazhab Sunni adalah produk tafsir Al-Qur’an yang dihasilkan oleh kelompok yang disebut dengan ahl al-sunnah wa al-jama’ah  yang tergabung dalam pola teologis dan fiqhi yakni Asy’ari-Maturidi dan Hanafi-Maliki-Syafi’i-Hanbali.  Metode dan corak tafsir Sunni yang berkembang di masa lalu (dimulai pada abad kedua Hijriah) selalu mewarnai tafsir yang lahir kemudian (modern / abad keempat belas hingga hari ini), di samping kemungkinan-kemungkinan yang mengiringi untuk melahirkan dan menambahkan corak baru. Contoh tafsir yang ada memperlihatkan bahwa tafsir Sunni senantiasa berusaha menghindari mengalihkan kha>t}ib mukha>t}ab suatu ayat. Khusus mengenai perbandingannya dengan faham Mu’tazilah, tafsir Sunni berpegang pada faham Asy’ariah yang menyerahkan urusan hidayah kepada Allah swt.


Keywords


Syafaat,Tafsir Sunni dan MutazilahTafsir Mazhab Sunni

Full Text:

PDF

References


Ahmad Hasan, Nasy’ah al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Hijrah, 1996.

Al-Ansari, Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Jilid VI, Riyadh:Dar al-Nawadir, 2012.

Al-Andalusi, Abu Hayyan, al-Bahr al-Muhit, Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H.

Al-Bahanasawi, Salim ‘Ali, al-Sunnah al-Muftara ‘Alaiha, Kuwait: Dar al-Buhus al-‘Ilmiyyah, 1992.

Al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhit, Kairo: Dar al-Hadis, 2008.

Husain ‘Abdullah, al-Wadih fi Usul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Bayariq, 1995.

Ibn Kasir, Isma’il ibn ‘Umar, al-Bidayah wa al-Nihayah, Jilid VII, Beirut: Maktabah al-Ma’arif, 1990.

Al-Magribi, ‘Ali ‘Abd al-Fattah, al-Firaq al-Kalamiyyah, Madkhal wa Dirasah, Cet. II, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar al-Jami’ah li Durar Akhbar al-Aimmah al-Athar, Jilid I, Cet. II, Beirut: Muassasah al-Wafa, 1983.

Al-Rumi, Fahd ibn ‘Abd al-Rahman ibn Sulaiman, Buhus fi Usul al-Tafsir wa Manahijih, Riyadh: Maktabah al-Taubah, 2008.

Al-Sa’di, ‘Abd al-Rahman ibn Nasr, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, Jilid I, Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H.

Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, Jakarta: Amzah, 2014.

al-Syarqawi, Muhammad Affat, Qadaya Insaniyyah fi A’mal al-Mufassirin, Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1980.

Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an, Jilid VIII, Giza: Dar Hijr, 2001.

Al-Tusi, Muhammad ibn Hasan, Talkhis al-Syafi, , Jilid II, Qom: al-Muhibbin: 1382 H.

Al-Z|ahabi, Muhammad Husain, al-Tafsir wa al-Mufassirun, Jilid I, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Muhammad ibn ‘Umar, al-Kasysyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil, Jilid I, Kairo: Dar al-Hadis, 2012.

Al-Zuhaili, Wahbah, Tafsir al-Wajiz , Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v6i2.%25p

Article Metrics

Abstract view : 494 times
PDF - 123 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.