KONSEP TARBIYAH, TA’LIM, TA’DIB DAN TERM LAINNYA DALAM AL-QUR’AN

Aina Nur Hilmy Harahap, Siti Chairun Nisyah, Asnil Aidah Ritonga, Ahmad Darlis

Abstract


Mengkaji masalah pendidikan ialah sesuatu yang senantiasa menarik perhatian. Di kalangan Muslim sekurang-kurangnya terdapat tiga istilah yang mungkin digunakan untuk menandai atau mengacu konsep pendidikan, yaitu tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Penelitian ini bertjuan unntuk mengetahui konsep tarbiyah, ta’lim dan ta’dib dalam Al-Qur’an. Penelitian menggunakan metode Library research dengan teknik pengumpulan data dari buku-buku terkait tema dan beberapa penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Hasil Penlitian menunnjukkan Pelndidikan Islam belrfulngsi selbagai landasan Islam dan belragam. Nama "pelndidikan Islam", "ta’lim", dan "ta'dib" selring digulnakan ulntulk melruljulknya. Arti keltiga kata ini belrbelda-belda. Tarbiyah melrulpakan istilah lulas ulntulk pelngelrtian pelndidikan. ta’lim ialah istilah yang digulnakan ulntulk melnggambarkan prosels bellajar ataul melngajar, ataul pelralihan dari “tidak melngeltahuli” melnjadi “melngeltahuli”. Di sisi lain, ta’dib melnggambarkan inisiatif yang belrtuljulan ulntulk melmbelntulk individul yang belrmoral lulruls dan belrakhlak mullia. Singkatnya, keltiga gagasan ini melmiliki banyak kelsamaan dalam hal pelngajaran, pellatihan, dan pelndidikan


Keywords


Pendidikan Islam, Konsep Tarbiyah, Ta’lim, Ta’dib

Full Text:

PDF

References


Adanan, A. B. (2021). Pelndelkatan Pelndidikan Anak: Keltelladanan, Naselhat, dan Pelrhatian. Joulrnal of Islamic Elarly Childhood Eldulcation, 1-8.

Ihsanulddin, N. (2022). Pelndidikan Islam dalam Pelrspelktif Hadits; Kajian Konselp al-Tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dib dan al-tazkiyah. Julrnal Pelndidikan dan Pelmikiran, 795-803.

Jaya, F. (2020). Konselp Dasar dan Tuljulan Pelndidikan dalam Islam Ta'lim, Tarbiyah dan Ta'dib. Julrnal Tazkiya, 63-79.

Khoirulddin, M. (2022). Konselp Pelndidikan Belrbasis Taulhid dalam Pelrspelktif Al-Qulr'an. Jelpara: UlNISNUl Prelss.

Kholik, N. (2020). Mazhab Pelndidikan Pelmbelbasan Ullasan Pelmikiran Guls Dulr. Tasikmalaya: Eldul Pulblishelr.

Kulrniawan, S. (2015). Filsafat Pelndidikan Islam. Yogyakarta: Samuldra Birul.

Martan. (2020). Konselp Akhlak dan Meltodel Pelmbellajarannya dalam Pelndidikan Islam. Julrnal Intellelktulal, 58-75.

Mulhammad Asymar, A. P. (2022). Konselp Dasar Pelndidikan Dalam Islam: Ta’lim, Tarbiyah, Dan Ta’dib. Julrnal Pelndidikan Profelsi Gulrul Agama Islam, 247-256.

Nulrhadi. (2019). Konselp Pelndidikan Kellularga dalam Bingkai Sabda Mulhammad SAW. Gulelpeldia.

Ridwan, M. (2018). Konselp Tarbiyah, Ta'lim dan Ta'bid Dalam Al-Qulr'an. Nazhrulna: Julrnal Pelndidikan Islam, 44.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah, Vol. 2. Jakarta: Lelntelra Hati.

Shihab, Q. (2010). Al-Qulr'an Al-Karim dan Maknanya. Tangelrang: Lelntelra Hati.

Sitompull, F. A. (2022). Hakikat dan Tuljulan Pelndidikan dalam Islam: Konselp Tarbiyah Ta'lim dan Ta'dib. Julrnal Pelndidikan dan Konselling, 5411-5416.

Sitoruls, M. (2011). Meltodologi Pelnellitian Pelndidikan Islam. Meldan: IAIN Prelss.

Zikriadi. (2021). Pelmbellajaran PAI Meltodel Daring. Yogyakarta: Bintang Selmelsta Meldia.

Zikriadi, S. M. (2023). Melnjawab Tantangan Zaman: Pelmbellajaran PAI Meltodel Daring. Yogyakarta: Bintang Selmelsta Meldia Yogyakarta.

الدمشقي, أ. ا. ( ١٤٢٠ هـ). تفسير ابن كثير - ت السلامة. دمشقي: دار طيبة للنشر والتوزيع.

الري, أ. ع. (١٤٢٠ ه). تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

الزحيلي, و. ( ١٤١١ هـ). التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. بيروت: دار الفكر.

القرطبي, أ. ع. (١٩٦٤ م). الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار الكتب المصرية.

المراغي, أ. ب. (١٩٤٦ م). تفسير المراغي. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر.

بالخازن, ع. ا. (١٤١٥ هـ). تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل. بيروت: دار الكتب العلمية.

عرّاد, ص. ب. (2003 ه). مقدمة في التربية الإسلامية. الرياض: الدار الصولتية للتربية.
DOI: http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v9i1.9-20

Article Metrics

Abstract view : 586 times
PDF - 166 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.