PERANAN IKATAN REMAJA MESJID GEMAR DALAM PEMBINAAN AKHLAK REMAJA DI DESA PAHLAWAN KABUPATEN BATUBARA

Ismaraidha Ismaraidha, Zannatunnisya Zannatunnisya, Ocdy Amelia

Abstract


Ikatan Remaja Masjid (IRM) sebagai salah satu bentuk Pendidikan Nonformal/Pendidikan Luar Sekolah yang bersifat keagamaan memiliki peranan penting dalam pembinaan akhlak remaja. Di tengah merosotnya nilai-nilai akhlak di kalangan remaja yang ditandai dengan maraknya penyalahgunaan narkoba, banyaknya remaja yang putus sekolah, dan tingginya angka kriminal, maka dibutuhkan suatu formula untuk menanggulangi hal tersebut karena pendidikan formal saja dirasa tidak cukup sebagai preventif. Pendidikan luar sekolah yang bersifat keagamaan dapat dijadikan sebagai solusi pembinaan akhlak di kalangan remaja dalam masyarakat luas.  Ikatan Remaja Masjid Gemar yang terdapat di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang telah berjalan dengan berbagai macam kegiatan keagamaan yang  memberikan peranan yang baik dalam upaya pembinaan akhlak remaja. Melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan berupa pembelajaran tahsin dan tahfizh Al-quran yang dilaksanakan setiap selesai shalat maghrib, pengajian rutin dan kajian Islami remaja setiap pekannya, peringatan hari besar Islami, gotong royong dan lain sebagainya dapat dijadikan sebagai wadah dalam pembinaan akhlak remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dan metode yang dilakukan Ikatan Remaja Masjid Gemar dalam upaya membina akhlak remaja di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan dan menggambarkan informasi sesuai dengan yang terjadi di lapangan dengan apa adanya.


Keywords


Pendidikan Non Formal, Ikatan Remaja Masjid, Pembinaan Akhlak

Full Text:

PDF

References


Abdullah, M. Yatimin. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-quran. Jakarta: Amzah. 2007

Akhyar. Akhlak. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2015.

Ali, Abdul Halim Mahmud. Tarbiyah Khuluqiyah; Pembinaan Diri Menurut Konsep Nabi. Solo: Media Insani. 2003.

Al-Kattami, Abdul Hayyie. Akhlak Mulia. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, dkk. Tazkiah an Nafs; Konsep Penyucian Jiwa Menurut Para Salaf (Terjemah). Solo: Pustaka Arafah, 2002.

Amin, Ahmad. Etika (Ilmu Akhlak). Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Aslati, dkk. Pemberdayaan Remaja Berbasis Masjid; Studi terhadap Remaja Masjid di Labuh Baru Barat. Jurnal Masyarakat Madani.

Budiningsih, Asri. Pembelajaran Moral. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2004.

Firdaus, Said. Pendidikan Akhlak Mulia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.

Ilyas, Yunahar. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: LPPI. 2004.

Lickona, Thomas. Character Matters; Persoalan Karakter: Bagaimana membantu Anak Mengembangkan Penilaian yang Baik, Integritas dan Kebajikan Penting Lainnya, Terj. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.

Marzuki. Pendidikan Karakter Islam. Jakarta: Amzah. 2015.

Mahali, A. Mujab. Pembinaan Moral di Mata Al Ghazali. Yogyakarta: BPF. 1984.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press. 1992.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012.

Nasharuddin. Akhlak Ciri Manusia Paripurna. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.

Nata, Abudin. Akhlak Tasawuf. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Subianto, Ahmad. Pedoman Manajemen masjid sebagai Pusat pengembangan masyarakat. Malang: UIN maliki Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i9.2022.3426-3431

Article Metrics

Abstract view : 84 times
PDF - 67 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.